نمایش «عاشقانه ای برای عباس» به کارگردانی سیدعلی موسویان