نمایش «گفت‌و‌گوى برجاى‌ماندگان» به تماشاگران تخفیف می دهد