اجرای «هفت پله تا آواز خورشید» با موضوع ایثار و شهادت