از تاجبخش فنائیان در اختتامیه جشنواره «سوره» تجلیل می شود