نمایش «ایستادن بر فراز یک اتفاق» به کارگردانی روزبه اختری