نمایش خیابانی «آخرین مجلس» به کارگردانی ساسان مددی از شهرستان شوشتر استان خوزستان در نخستین روز از دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج