نمایش «چادری برای نجمیه» به کارگردانی حسن سبحانی از شهرستان میناب استان هرمزگان در نخستین روز از دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج در پلاتو آفتاب بندرعباس