نمایش خیابانی نمایش «آمیر علی» به کارگردانی محمد اختیاری از شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان در نخستین روز از دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج