افتتاح نمایش «بزرگراه» در سالن سرو با حضور «بهزاد فراهانی»